EN

Ubd | Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Tiag

 

27 Şubat 2008 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 26800

KANUN

VAKIFLAR KANUNU

 

Kanun No. 5737                                                                                                    Kabul Tarihi: 20/2/2008

BİRİNCİ KISIM

Amaç, Kapsam ve Tanımlar

             Amaç

             MADDE 1 – Bu Kanun; vakıfların yönetimi, faaliyetleri ve denetimine, yurt içi ve yurt dışındaki taşınır ve taşınmaz vakıf kültür varlıklarının tescili, muhafazası, onarımı ve yaşatılmasına, vakıf varlıklarının ekonomik şekilde işletilmesi ve değerlendirilmesinin sağlanmasına ilişkin usûl ve esasların belirlenmesi; Vakıflar Genel Müdürlüğünün kuruluşu ile Genel Müdürlüğün teşkilât, görev, yetki ve sorumluluklarının düzenlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

             Kapsam

             MADDE 2 – Bu Kanun; mazbut, mülhak ve yeni vakıflar, cemaat ve esnaf vakıfları ile Vakıflar Genel Müdürlüğünü kapsar.

             Bu Kanunun uygulanmasında milletlerarası mütekabiliyet ilkesi saklıdır.

             Tanımlar

             MADDE 3 – Bu Kanunun uygulanmasında;

             Genel Müdürlük veya Denetim Makamı: Vakıflar Genel Müdürlüğünü,

             Genel Müdür: Vakıflar Genel Müdürünü,

             Meclis: Vakıflar Meclisini,

             Vakıflar: Mazbut, mülhak, cemaat ve esnaf vakıfları ile yeni vakıfları,

             Vakfiye: Mazbut, mülhak ve cemaat vakıflarının malvarlığını, vakıf şartlarını ve vakfedenin isteklerini içeren belgeleri,

             1936 Beyannamesi: Cemaat vakıflarının 2762 sayılı Vakıflar Kanunu gereğince verdikleri beyannameyi,

             Vakıf senedi: Mülga 743 sayılı Türk Kanunu Medenisi ile 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medenî Kanunu hükümlerine göre kurulan vakıfların, malvarlığını ve vakıf şartlarını içeren belgeyi,

             Mazbut vakıf: Bu Kanun uyarınca Genel Müdürlükçe yönetilecek ve temsil edilecek vakıflar ile mülga 743 sayılı Türk Kanunu Medenisinin yürürlük tarihinden önce kurulmuş ve 2762 sayılı Vakıflar Kanunu gereğince Vakıflar Genel Müdürlüğünce yönetilen vakıfları,

             Mülhak vakıf: Mülga 743 sayılı Türk Kanunu Medenisinin yürürlük tarihinden önce kurulmuş ve yönetimi vakfedenlerin soyundan gelenlere şart edilmiş vakıfları,

             Cemaat vakfı: Vakfiyeleri olup olmadığına bakılmaksızın 2762 sayılı Vakıflar Kanunu gereğince tüzel kişilik kazanmış, mensupları Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan Türkiye’deki gayrimüslim cemaatlere ait vakıfları,

             Esnaf vakfı: 2762 sayılı Vakıflar Kanununun yürürlüğünden önce kurulmuş ve esnafın seçtiği yönetim kurulu tarafından yönetilen vakıfları,

             Yeni vakıf: Mülga 743 sayılı Türk Kanunu Medenisi ile 4721 sayılı Türk Medenî Kanunu hükümlerine göre kurulan vakıfları,

             Şube: Vakıf faaliyetlerinin yürütülebilmesi için yeni vakfa bağlı olarak açılan, tüzel kişiliği olmayan ve bünyesinde organları bulunan alt birimi,

             Temsilcilik: Vakıf faaliyetlerinin yürütülebilmesi için yeni vakfa bağlı olarak açılan, tüzel kişiliği ve bünyesinde organları bulunmayan alt birimi,

             Vakıf yönetimi: Mülhak, cemaat ve esnaf vakıfları ile yeni vakıflarda; vakfiye, 1936 Beyannamesi, vakıf senedi, 4721 sayılı Türk Medenî Kanunu ve bu Kanuna göre vakfı yönetmeye ve temsile yetkili organı,

             Vakıf yöneticisi: Mülhak, cemaat ve esnaf vakıfları ile yeni vakıflarda; vakfiye, 1936 Beyannamesi, vakıf senedi, 4721 sayılı Türk Medenî Kanunu ve bu Kanuna göre vakfı yönetmeye ve temsile yetkili kişi veya yetkili organlarda görev alan kişileri,

             Hayrat: Mazbut, mülhak, cemaat ve esnaf vakıfları ile yeni vakıfların, doğrudan toplumun istifadesine bedelsiz olarak sundukları mal veya hizmetleri,

             Akar: Vakıf amaç ve faaliyetlerinin yerine getirilmesi için gelir getirici şekilde değerlendirilmesi zorunlu olan taşınır ve taşınmazları,

             Mukataalı vakıf: Zemini vakfa, üzerindeki yapı ve ağaçlar tasarruf edene ait olan ve kirası yıllık olarak alınan vakıf taşınmazlarını,

             İcareteynli vakıf: Değerine yakın peşin ücret ve ayrıca yıllık kira alınmak suretiyle süresiz olarak kiralanan vakıf taşınmazlarını,

             Taviz bedeli: Mukataalı ve icareteynli taşınmazların serbest tasarrufa terki için alınan bedeli,

             Galle fazlası: Mazbut ve mülhak vakıflarda, vakfın hayrat ve akarlarının onarımı ile vakfiyelerindeki hayrat hizmetlerin ifasından sonra kalan miktarı,

             İntifa hakkı: Mazbut ve mülhak vakıflarda, vakfiyelerindeki şartlara göre ilgililere bırakılmış galle fazlaları ve hakları,

             ifade eder.

Söz konusu kanunun tam metni için tıklayınız...

Ek dosyayı indirmek için tıklayın.

 
 
 
 
 
 
DÖVİZ KURLARI
ABD Doları
Alış :
Satış :
Euro
Alış :
Satış :
Günlük döviz kurları tıklayın..
 
YARARLI LİNKLER
Resmi Gazete

e-Vergi Dairesi

e-Mevzuat

e-Bildirge

Dilekçe Matik

Gecikme Faizi Hes. Vergi

TMS / TFRS

TMS Yorumları

TFRS Yorumları

Bağımsız Denetim Standartları

ITO Fire Oranları

Danıştay Kararları

SSK Gecikme Zammı

Ne Zaman Emekli Olabilirim?

TC Kimlik No Sorgulama

Kdv Oranı Sorgulama

Ticaret Sicil Gazetesi Suretleri

GÇB İntaç Tarihi Sorgulama

İTO Firma Bilgileri Sorgulama

R Numarasından Posta Takibi

Fatura aldığınız kişi mükellef mi?
Sitemiz yayına açıldığı 27.12.2007 tarihinden itibaren  ubdt.com.tr Sayaç  kez ziyaret edilmiştir.
Yasal Uyarı | İstanbul Vizyon Park Kuyumcular Sk. Merkez Plaza C2 Blok K:6 No:195-196 Yenibosna, Bahçelievler / İST. , Türkiye
Tel: +90 212 446 4000 (Pbx)
Proje Dükkanı